Theo

Interaktiv utbildning för barn med autism. Detta projekt startades 2013 och är delfinansierat av PTS efter vår vinst i tävlingen ”innovation för alla”.

Om caset

Hösten 2012 utlyste Post- & Telestyrelsen tävlingen “Begriplighet och
interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar” där Spree vann och fick finansierat delkapital för
att utveckla Projekt Theo.

Projekt Theo är en utbildningsplattform som tar avstamp i mångsidigt
intensivt inlärningsprogram och vars syfte är att förenkla träningen för
handledare, föräldrar, resursen och för barnet.

Projektet

Handledaren, Föräldern och Barnet.

Projektet handlar om att förenkla administrationen i barnets träning.
För att bygga ett så komplett system som möjligt krävdes det att vi såg
till de olika teammedlemmarnas roll.
Med hjälp av plattformen får handledaren alltid dagsaktuell status på utförda övningar, tid och framsteg. Utifrån teamets framsteg ger handledaren tillgång till fler övningar när de är redo.
Föräldern kan enkelt logga in och se sitt barns framsteg under dagen
på förskolan för att sedan fortsätta träningen där resursen avslutat och vice versa.
På så sätt registreras framstegen automatiskt och svårighetsgraden ökar baserat på barnens framsteg.
Plattformen bygger på en webbaserad lösning vilket leder till att de olika
rollerna administreras på olika hårdvaror baserat på vilka funktioner rollen
har.

Handledaren

Handledarens roll är att sätta ihop programmet till teamet, att utvärdera framstegen och med hjälp
av sin kompetens styra teamet åt rätt håll.

Förälder/Resurs

Teamet som dagligen jobbar med barnet består i föräldrarna/resurs - här skapar vi en enkelt struktur för att den dagliga träningen ska fortlöpa utan onödiga avbrott.

Barnet

Verktyg för barnet där vissa övningar görs interaktiva så att
barnet använder sig av en läsplatta för att genomföra övningen.

Förstärkt träning

Interaktiva lösningar.

Övningsmaterialet som programmet grundar sig i är framtaget av autismcenter och som de använder i sitt dagliga arbete med barnen. Många av övningarna sker, precis som idag, genom lek och fysisk interaktion mellan barn och vuxna men i vissa övningar kan vi även ta hjälp av läsplattan för att variera och förstärka träningen. Denna applikationen på läsplattan består hjälpmedel så som övningar och programområden. Även anteckningar och information om vad som hänt under dagen finns snabbt tillgängligt.

Övningar

Övningarna består av instruktioner med aktiviteter för tal, föremål och ätbara handlingar. De är uppbyggda som situationsförståelser för barnet i form av olika instruktioner som handledare/Föräldrar ger.

Programområden

Programområdena består av Kommunikation, Språk, (Immitation av verbala ljud) motorik (Kroppsrörelser) och problembettenden (Be snällt).

Anteckningar

Anteckningarna kan administratörerna göra om allmäna händelser över vad som hänt under dagen och andra övningsanteckningar. På så sätt kan alla delta av resultat och händelser.

Autismcenter för små barn

Affärsnytta.

Målet är att skapa tydliga och motiverande inlärningssituationer, för att barnet ska lära sig färdigheter som behövs för att kunna samspela med sin omgivning på ett så naturligt sätt som
möjligt. Det viktiga är att ge barnet positiva erfarenheter. Genom att samspela och samarbeta med nätverket både på autismcenter, förskola och i hemmet kan man med denna lösning kartlägga situationer på alla nätverk. Samarbetet gör även att alla kan avläsa barnets kravsituation då barn med autism är ganska kravkänsliga.

Mer tid till träning

Med mindre manuell hantering av papper ges mer tid att lägga på barnet och dess träning.

Översikt och uppföljning

Genom att teamet rapporterar övningsresultat och tid kan handledaren enkelt följa barnets träning och utveckling och all information finns samlad för uppföljning.

Effektivisering

Eftersom alla i teamet kan se vad som är gjort och lätt ta vid där andra slutat.

PTS Award

Stolta vinnare för PTS tävling inom innovation!

Två gånger om året anordnar PTS (Post och Tele-styrelsen) tävlingen Innovation för alla med olika teman. Genom tävlingen
Innovation för alla får olika aktörer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produkt-utveckling inom elektronisk kommunikation.
Våren 2012 utlyste PTS tävlingen Begriplighet och interaktion – kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. När tävligen avslutades december 2012 stod Spree som stolt vinnare och blev beviljad delfinansiering av Post- & telestyrelsen för att genomföra Projekt Theo.

Om PTS Innovationstävling

“Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar sedan 2010 en innovationstävling två gånger om året. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna finansiering av tjänste- och produktutveckling eller studier. Vardera vinnare får upp till 1,7 miljoner kronor för att genomföra sitt projekt samt möjlighet att gå en kurs i affärsmodellering. Hittills har 108 vinnare utsetts i PTS innovationstävlingar.”