MISSING PEOPLE

Genom ett omfattande samarbete mellan Spree och Microsoft,  utforskade vi nya vägar för hur sökinsatser kan anordnas och administreras för Missing People - Sweden.

Om Caset

I samarbete med Microsoft antog Spree uppgiften att utforska nya vägar för att anordna och administrera sökinsatser för den ideella organisationen Missing People – Sweden. I projektet bistod Microsoft med hård- och mjukvara medan Spree stod för det tekniska kunnandet för att konstruera och designa plattformen.

Samarbetet mynnade ut i  en helhetslösning för plattformarna desktop, tablet och mobil med det utforskande syftet att i framtiden underlätta för Missing People – Sweden i deras arbete att hjälpa nödställda individer. Genom att kombinera de olika plattformarna till ett gemensamt system tillsammans med GPS-teknik, öppnade samarbetet upp nya vägar för hur sökinsatser i framtiden kan underlättas med hjälp av innovativa lösningar.

Lösning

En förståelse för miljö och förutsättningar.

En tongivande faktor inom projektet var att bilda en förståelse för den miljö och de förutsättningar som Missing People – Sweden arbetar utefter. Eftersom en stor andel av de sökinsatser som genomförs består av frivilligt invovlerande av privatpersoner, ställs höga krav på fungerande samordning och effektiva kommunikationskanaler. Projektet kom därmed att kresta kring uppgiften att undersöka olika tekniska lösningar med det gemensamma målet att underlätta och stödja Missing People – Sweden i deras arbete. Eftersom organisationen inkluderar en rad olika funktioner och uppgifter, sågs samtidigt en möjlighet att samordna dessa till en och samma plattform.

Frivilligt involverade

Frivilligt involverande av privat personer där fungerande samordning av effektiva kommunikationskanaler är ett måste.

Tekniska lösningar

Undersöka tekniska lösningar med målet att underlätta för Missing People Sweden.

Resultat

Dialoger och samarbete.

Genom tät dialog och ett nära samarbete mellan Spree, Microsoft och Missing People Sweden undersöktes möjligheterna för hur en helhetslösning som kombinerade mobil och stationär teknik, kunde underlätta vid sökinsatser. Den stationära delen av projektet syftade till att användas av de individer som administrerar över sökinsatserna medan den mobila delen riktade sig åt de individer som befann sig i sökandet. Genom att samordna de båda plattformarna öppnades nya vägar upp för hur sökinsatser i framtiden kan administreras och anordnas.

Samarbete

I samarbetet mellan Spree, Microsoft och Missing People Sweden  undersöktes mobil, stationär teknik.

Vägar öppnades

Nya vägar öppnades upp genom att samordna olika plattformar.

Systemet

Inga ytor får missas!

Med hjälp av en windows phone-app rapporterades GPS-positionerna till en server.
För att kunna se vilka volontärers telefoner som ingår i söklaget och vilka ytor det är som skall avsökas administrerades de med en applikation som används på en windows-platta.
Ytor i applikationen fylls i där skallgångskedjan avsökt områdena.
I kedjan går alltid ett antal personer på ytterkanterna av området och på så sätt målas sträck mellan sökytorna och man kan lätt se vart volontärerna gått och vilka ytor som är avsökta. Inte ens de små områdena missas vilket är av stor vikt då man letar efter saknade personer.

GPS

Tack vare GPS-funktioner som administreras i applikationen avläses skallkedjans positioner och på så sätt  avläses avsökningen.

Om Missing People Sweden

”Idag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. Alla som leder sökinsatserna, bemannar de regionala avdelningarna och sitter i jouren är frivilliga. Vi strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige, samt att söka för att rädda liv men också för att ge anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.”

Missing People Swedens webbsida